Bildiriler

S.NoName of Study
GT010001Akevler Yapı Kooperatifi, Tarihsel Diyalektikte Bir New Harmony Deneyimi
GT010006Türkiye’de 2003 Sonrasındaki Yabancı İşgücünün Ekonomiye Etkileri
GT010007Mekânın Yeniden Üretimi: Akışkanlık, Karşılaşmalar ve Yeni Sosyallikler
GT010008Presentation Proposal Determinants of E-Participation: An Empirical Analysis
GT010009The Contributions of The Locally Based Member International Organizations on Local Governments in Turkey
GT010011Kolektif Bilinçdışındaki Aidiyet Zorluğu: Göç
GT010012Gurbette “Aile” Olmak: Doğu Almanya’da Yaşayan Kadınların Dilinden Türkiye’den Göç ve Aile Yaşantısı
GT010013Göçün İstihdama Etkisi
GT010014Uluslararası Zorunlu Göç ve Suriyeli Göçmenler: Payas İlçesi Örneği
GT010015Bilgi Toplumundan Risk Toplumuna Yeni Suç İşleme Araçları: Dolandırıcılık Suçu Örneği
GT010016Mimarlıkta Sınırları Kaldırmak: Göç, Mekân ve Aidiyet İlişkisini Yeni(den) Düşünmek
GT010017Göç ve Sağlık İlişkisi: Antalya Kepez Deevlet Hastanesi ve Suriyeli Göçmenler Örneği
GT010018Brunch Değil Köy Kahvaltısı: Küresel-Yerel İkileminin Dışarıda Kahvaltı Etme Alışkanlığı Üzerinden Okunması, Antalya Çakırlar Bölgesi Örneği
GT010019Küresel Dünyada Annelik: BabyshowerÜzerinden Bir Değerlendirme
GT010020Unpacking the International Regime on Human Smuggling
GT010021A Comparative Study on International Migration Policies and Migration Management Strategies of Political Parties: June 24, 2018 General Elections
GT010022Farklılıktan Çeşitliliğe
GT010023Girit Mübadilleri: “Dedemin İnsanları” Filmi Göstergebilimsel Analiz Örneği
GT010024Yabancılarla Yaşamak: Komşunuz Kim?
GT010025Kentsel Yalnızlığı Gençler Üzerinden Okumak: Denizli Örneği
GT010026Suriyeli Göçmenlerin Entegrasyon Sorunu: Ankara’da Suriyeli Gettosu Olarak Önder Mahallesi
GT010027Gence Kentinde Hava Kirliliğine Neden Olan İklimsel Etkenlerin İncelenmesi
GT010028Küresel ve Bölgesel Gelişmeler Ekseninde Radikal Dini Örgütlerin Azerbaycan`ın Ulusal Güvenliğine Oluşturduğu Tehditler
GT010029Suriye`de Yaşanan Savaş Nedeniyle Bu Ülkeden Göç Eden Ermenilerin Dağlık Karabağ`a Yerleştirilmesi Sorunu
GT010030Stalin Yönetiminin Kuzey Kafkasya ve Kırım Halklarına Uyguladığı Tehcir Politikası
GT010031Göç Yönetiminde Düzce Modeli
GT010032Mimari Bakışla Düzensiz Göç: Düzensiz Göçmenler Odaklı Tasarlanmış Mimari Projeler
GT010033Kur, Ticaret, Vekalet, Soğuk ve Sıcak Savaş Sarmalı: Küreselleşme’nin Döngüsel Analizi
GT010034Uluslararası Emek Göçü ve Türkiye: Göçmen/Mülteci Emeğinin Bölgesel ve Sektörel Dağılımı
GT010035Mekân, Kimlik ve Aidiyet Bağlamında Ayasofya
GT010036Sur'da Kentsel Dönüşüm ve Dayanışma İlişkileri
GT010037Gecekondu ve Varoş Sosyal Dışlanmanın Neresinde?
GT010038Göçü Anlamak için “En Alttakileri” Yeniden Okumak
GT010039Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Göç Politikasındaki Rolü
GT010040Yabancılara Yapılan Sosyal ve Ekonomik Yardımlar: Uşak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Örneği
GT010041Eşiktelik, Mensubiyet Yitimi ve Toplumsal Temaslar Bağlamında Sığınmacıların Günlük Yaşam Deneyimleri: Eskişehir Örneği
GT010042Üniversite Kenti Olmak: Kent Sakinlerinin Üniversite ve Öğrenci Algısına Dair Bir Araştırma
GT010043The New Immigrants of Anatolian Cities: International Students
GT010044‘Aidiyet’ Kavramının Mimari Tasarım Süreci Üzerinden Okunması: Carlo Scarpa
GT010045Kefernahum Filminde Mültecilik ve Yoksulluğun Kurbanı Çocuklar
GT010046Zorunlu Göç Nedeniyle İnsan Kaçakçılığı konusunun işlendiği Daha Filminin Analizi
GT010047Uluslararası Terörizm ve Uluslararası Göç: IŞİD ve Irak Örneği
GT010048The Concept and Legal Regulation of E-commerce
GT010049Legal Status of Foreign Persons to The Civil Process
GT010050Analysis of Judical Practice in Disputes Arising from Labor Relations in The Republic of Kazakhstan for The Period 2017-2018
GT010051Spatial Views of Syrian Refugees A Sociological Research on Syrians Living in Adana
GT010052Bir Turizm Kenti Antalya’da Yabancılar ve Kent Güvenliği
GT010053Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeliler Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Mersin İli Örneği
GT010054Atasözlerindeki "Kader" Konseptinin Bilişsel Tanımı
GT010055Türkiye’de Sosyal Küreselleşmenin Sosyal Harcamalar Üzerindeki Etkisi
GT010056Ekonomik Küreselleşme Sürecinin Türkiye’de İşsizlik Oranları Üzerindeki Etkisi
GT010057Шаҳар манзарасида Тобулғи (Spiraea L.) – манзарали ўсимлик сифатида
Türkçe