parallax background

1 – GTRD III – Kongre Çağrısı

29/12/2020
 

Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresinin üçüncüsü ‘Toplumsal Geçişkenlik, Durağanlık ve Duyarlılıklar’ konu başlığı altında 09-10 Nisan 2021 tarihlerinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atyrau Üniversitesi, Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı işbirliği ve kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların destekleri ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

İ çinde yaşadığımız dünya farklı sosyal yapı ve sistemler etrafında her geçen gün yeniden biçimlenmekte, bireysel ve toplumsal ilişki formlarımız çeşitlenmektedir. Geleneksel ve modern arasındaki dönüşümler, geçişkenlik, durağanlık ve duyarlılıklar üretmekte ve toplumsalın inşası zaman ve mekân boyutlarında çoklu aktörlerce belirlenmektedir. Aktör ve yapı ilişkisi bağlamında toplumsal normlar, değerler ve kurumsal yapılar anlam kaybı sorunu yaşamakta ya da arayışı içerisinde bulunmaktadır.

Bu manada toplumsal işleyişte ortaya çıkan anomik olay ve olgular ile farkındalık süreçlerinin analizi günümüz toplumsal yapılarının anlaşılmasında önemli bir gereklilik olarak karşımızda durmaktadır. Bu perspektiften hareketle katılımcılarca aşağıdaki konu başlıklarının kongrede ele alınması ve tartışılması beklenmektedir. Kongre alt başlıkları aşağıda belirtildiği gibidir.

Kongrede sunulan bildiriler ISBN numarası alınmış bildiri kitaplarında elektronik ortamda yayımlanacaktır. Gönderilen bildirilerin orijinal olması, başka her hangi bir kongre veya dergide yayınlanmamış ve değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Arzu eden katılımcılar çalışmalarını hakem sürecinin ardından çalışma alanlarına uygun olan kongre ortağı dergilerin birinde yayımlatabileceklerdir. Ayrıca kongremiz kapsamında saygın bir yayınevi ile editörlü uluslararası kitap derlenecektir.

Kongre alt başlıkları şu şekilde belirlenmiştir;

  • İnsan hareketlilikleri, Göçler ve Kentleşme
  • Dijitalleşme, Sanallaşma ve Dijital Toplum
  • Üretim, Tüketim ve Ekonomik Bağlamlar
  • Kimlikler, Kültürler, Aidiyet
  • Geleneksel, Modern ve Postmodern Örüntüler
  • İnançlar, İdeolojiler ve Sistemler
  • Riskler, Belirsizlikler ve Arayışlar

Bununla birlikte toplumsal olay ve olgularla ilgili farklı çalışmalarda değerlendirmeye alınacaktır. Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi, akademisyenleri, karar alıcıları, uygulayıcıları, uzmanları, yenilikçileri ve lisansüstü öğrencilerini kongreye katılım ve bildiri sunmaları için davet etmektedir.
Katılımınızı bekler, saygılarımızı sunarız.

Türkçe